Έντονες προσβολές εχθρών σε Εσπεριδοειδή… απαραίτητη η άμεση καταπολέμηση τους! | Farmacon

0
303


Έντονες προσβολές εχθρών σε Εσπεριδοειδή... απαραίτητη η άμεση καταπολέμηση τους!

Σε δέντρα που παρουσιάζουν έντονες προσβολές συστήνεται άµεσα ψεκασµός. Να προτιµηθούν σκευάσµατα µε περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα ή συνδυασµοί τους µε θερινό πολτό.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : (Ceratitis capitata)

Οδηγίες:

Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης βρίσκονται σε άνοδο. Στις πρώιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς και µανταρινιάς oι καρποί είναι επιδεκτικοί για ωοτοκίες.

Η καταπολέµηση στοχεύει στη θανάτωση της µύγας πριν προλάβει να ωοτοκήσει στους καρπούς.

► Συστήνεται άµεση καταπολέµηση µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια σκευάσµατα. Η δραστηριότητα και η γονιµότητα του εντόµου θα περιοριστούν σταδιακά µε την πτώση της θερµοκρασίας.

► Τηρείτε αυστηρά τον χρόνο αναµονής πριν τη συγκοµιδή όσο αφορά τα υπολείµµατα των φυτοπροστατευτικών.

► Οι προσβεβληµένοι καρποί πρέπει να συλλέγονται είτε πάνω από το δέντρο είτε έχουν πέσει στο έδαφος και να καταστρέφονται.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Ψεκασµοί κάλυψης:

Βιολογικό σκεύασµα του µύκητα Beauveria bassiana strain ATCC 74040 “NATURALIS” (µέχρι 5 εφαρµογές ανά 5-7 ηµέρες έως τη συγκοµιδή).

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή ̟ριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµέρες) Lambda cyhalothrin(2-3 εφαρµ./14 ηµ., αναµονή ̟ριν τη συγκοµιδή 7ηµ.)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Malathion (3 εφαρµογές / 10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Μαζική παγίδευση: Ανάρτηση στην πυκνότητα που αναγράφεται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή.

► Παγίδες µε ετοιµόχρηστο δόλωµα και εντοµοκτόνο: Ελκυστικό τροφής + Deltamethrin (Magnet med, Decis trap).

► Παγίδες µε εντοµοελκυστικά: Ammonium acetate (άλατα αµµωνίου) + Hydrolysed proteins (υδρολυµένες πρωτεΐνες) (Servatray).

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii)

ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ ή Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi)

ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ (Lepidosaphes beckii)

Διαπιστώνονται τα ευαίσθητα βιολογικά στάδια για την αντιµετώπιση των κοκκοειδών.

► Σε δέντρα που παρουσιάζουν έντονες προσβολές συστήνεται άµεσα ψεκασµός. Να προτιµηθούν σκευάσµατα µε περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα ή συνδυασµοί τους µε θερινό πολτό.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)

Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρµογές / 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Chlorpyrifos (1-2 εφαρµογές / 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Chlorpyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Sulfoxaflor – Isoclast active (1-2 εφαρµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Pyriproxyfen (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 28 -30 ηµ. ανάλογα το σκεύασμά)

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ: (Planococcus citri)

Οδηγίες:

Προσβολές παρουσιάζονται σε δέντρα και σε περιοχές που συγκρατούν υψηλή σχετική υγρασία. Πάνω στα µελιτώµατα του ψευδόκοκκου δευτερογενώς αναπτύσσονται µύκητες της καπνιάς.

Συστήνεται επέµβαση σε οπωρώνες ̟ου διαπιστώνονται προσβολές καρπών σε ποσοστό άνω του 15%. Εάν συνυπάρχουν προσβολές µε άλλα κοκκοειδή να γίνει συνδυασµένη αντιµετώπιση µε την επιλογή κατάλληλου σκευάσµατος.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες)

Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Sulfoxaflor (Isoclast active, 1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Chlorpyrifos (1-2 εφαρµογές / 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Chlorpyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.).

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ:

Διαλευρώδης (Dialeurodes citri ) & Εριώδης αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus)

Η δραστηριότητα των αλευρωδών φαίνεται πιο έντονα το φθινόπωρο διότι το φύλλωµα και οι καρποί των προσβεβληµένων δέντρων καλύπτονται από τους µύκητες της καπνιάς που αναπτύσσονται πάνω στα κολλώδη µελιτώµατα τους.

Να αποφεύγονται οι γενικευµένοι ψεκασµοί.

Στα έντονα προσβεβληµένα δένδρα συστήνεται ψεκασµός µε εγκεκριµένα σκευάσµατα µε ήπια δράση στα ωφέλιµα έντοµα ή µε θερινούς πολτούς.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)

Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)


fytoprostasia 06.11.2018


ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ : (Eutetranychus orientalis)

Φέτος οι προσβολές του τετράνυχου είναι εκτεταµένες καθώς οι ήπιες καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού ευνόησαν την πρόωρη εµφάνιση του και συνεπώς µια διευρυµένη περίοδο δραστηριότητας.

Διαπιστώσεις:

Προκαλεί ταχύτατη αποφύλλωση στα εσπεριδοειδή, µε µεγαλύτερη προτίµηση στις λεµονιές. Τα προσβεβληµένα φύλλα φέρουν πολυάριθµες χλωρωτικές κηλίδες προσδίδοντας στο δέντρο αργυρόχροη όψη. Στους καρπούς προκαλεί χλωρωτικούς αποχρωµατισµούς στα σηµεία προσβολής. Μεταφέρεται κυρίως µε τον άνεµο και µε προσβεβληµένα φύλλα και καρπούς.

Οδηγίες:

Συστήνεται προσεκτική εξέταση των δέντρων για την εµφάνιση συµπτωµάτων και άµεση αντιµετώπιση.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

tau Fluvalinate (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)


fytoprostasia2 06.11.2018


ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ : (Deuterphoma tracheiphila)

Πολύ σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών λόγω της γρήγορης ξήρανσης των προσβεβληµένων δέντρων. Προσβάλει κυρίως λεµονιές, κιτριές, λιγότερο νεραντζιές και πορτοκαλιές. Αρχικά εκδηλώνεται µε χλώρωση, µάρανση και ξήρανση των φύλλων σε µερικούς νεαρούς βλαστούς και στη συνέχεια φυλλόπτωση µε τους µίσχους να παραµένουν πάνω στο κλαδί. Ακολουθεί ξήρανση της κορυφής που προχωρά προς τα κάτω σε κλάδους και βραχίονες. Παρατηρείται, αλλά όχι πάντα, καστανός – πορτοκαλόχρωος µεταχρωµατισµός στα αγγεία του ξύλου.

Νέες µολύνσεις εννοούνται µε την ύπαρξη πληγών και υγρασίας στο διάστηµα Οκτωβρίου – Απριλίου.

Οδηγίες:

Τα µέτρα αντιµετώπισης είναι προληπτικά:

Αποφεύγετε κλαδέµατα και οργώµατα κατά τη βροχερή περίοδο, ιδιαίτερα στις λεµονιές, για να µην τραυµατίζονται κλάδοι, κορµοί και ρίζες. Τυχόν πληγές µέσα στην περίοδο αυτή να προστατεύονται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στην επιλογή των νέων δενδρυλλίων. Η χρήση υγιούς πολλα̟λασιαστικού υλικού και ανεκτικών ή ανθεκτικών ποικιλιών λεµονιάς (Αδαµοπούλου, Καρυστινή, Ερµιόνη, Monachello, Santa Teresa, Interdonato) περιορίζουν την ασθένεια.

► Συστήνονται προλη̟τικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου.Ο πρώτος ψεκασµός γίνεται το φθινόπωρο πριν την έναρξη των βροχών. Έκτακτοι ψεκασµοί γίνονται αµέσως µετά από χαλάζι ή παγετό.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Βορδιγάλειος πολτός (4 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Οξυχλωριούχος χαλκός (3 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Τριβασικός θειικός χαλκός (3 εφαρµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Υδροξείδιο του χαλκού (3 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

ΚΑΠΝΙΑ:

Σε συνθήκες αυξηµένης υγρασίας αναπτύσσεται λεπτό στρώµα µυκήτων, µαύρου χρώµατος πάνω στα µελιτώµατα εντόµων (αλευρώδεις, ψευδόκοκκος, ψώρες) που καλύπτει τα φύλλα, τα κλαδιά και τους καρπούς.

Οδηγίες:

Η αντιµετώπιση επιτυγχάνεται µε την καταπολέµηση των εντόµων που παράγουν τα µελιτώµατα. Φθινοπωρινοί ψεκασµοί µε χαλκούχα µυκητοκτόνα περιορίζουν την ανάπτυξη των µυκήτων της καπνιάς και των σήψεων στους καρπούς που προκαλούνται από τη φυτόφθορα.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

 Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ