Εφαρμογή μεταβλητών δόσεων λιπασμάτων στο χωράφι | Farmacon

0
453

[ad_1]

Εφαρμογή μεταβλητών δόσεων λιπασμάτων στο χωράφι

Στην παρακάτω συζήτηση θα γίνει μια προσπάθεια μεγαλύτερης κατανόησης της εφαρμογής μεταβλητών δόσεων λιπασμάτων στο χωράφι και πως με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη διαχείριση αυτών.

Λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό όσον αφορά στον προσδιορισμό ζωνών διαχείρισης στο χωράφι.

Ο σκοπός του προσδιορισμού των ζωνών διαχείρισης του εδάφους είναι να συγκριθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές στο έδαφος και στην τοπογραφία έτσι ώστε κάθε “μοναδική ζώνη” να μπορεί να λαμβάνει το σωστό λίπασμα, με τους σωστούς ρυθμούς, με τη σωστή τοποθέτηση και την κατάλληλη ώρα σε συγκεκριμένες εδαφολογικές συνθήκες.

Μετά από κάθε δειγματοληψία σε κάθε ζώνη εδάφους, τα αποτελέσματα των δοκιμών εδάφους για κάθε ζώνη διαχείρισης πρέπει να επανεξεταστούν προσεκτικά.

flora plant soil

Τι θα πρέπει να λάβουμε υπ’όψη:

►  Είναι εμφανή τα επίπεδα δοκιμών εδάφους για το νιτρικό άζωτο (NO3-N), τον φώσφορο (P), το κάλιο (K) και το θειικό θείο (SO4-S)

► Είναι οι κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής εδάφους;

► Είναι εμφανή τα βάθη εδάφους στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές;

► Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι σε κιλά/στρ. ή σε ppm;

Επίσης, θα πρέπει να είστε σίγουροι πως μπορείτε να ερμηνεύσετε σωστά τα αποτελέσματα. Σαφώς και υπάρχουν κάποιες γενικές υποδείξεις λίπανσης, αλλά η τελικές αποφάσεις είναι δικές σας καθώς και του συμβούλου σας.

variable rate application 642x462

Άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να επανεξετασθούν είναι:

► Τα επίπεδα της οργανικής ουσίας του εδάφους καθώς και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας για κάθε ζώνη.

Για παράδειγμα, η οργανική ουσία είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε θέσεις του χωραφιού με χαμηλότερη κλίση και σε χαμηλότερα επίπεδα σε άνω πλαγιές και διαβρωμένα εδάφη.

► Επίσης, ποιά από τα θρεπτικά συστατικά είναι επαρκή ή ελλειμματικά; Συχνά τα P, K και S είναι χαμηλότερα σε θέσεις με άνω κλίση.

► Το ph του εδάφους είναι συχνά υψηλότερο σε θέσεις με άνω κλίση.

Ο προσδιορισμός των ποσοστών της Ν-ούχου λίπανσης δεν είναι μια ακριβής επιστήμη και αποτελεί πρόκληση. Η απόκριση αζωτούχων λιπασμάτων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.

► Δοκιμές εδάφους για νιτρικό άζωτο

► Δυναμικό ανοργανοποίησης του αζώτου από το έδαφος (αναφέρεται στην ικανότητα  του εδάφους να απελευθερώνει διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά από την οργανική ουσία του εδάφους)

► Αποθηκευμένη υγρασία του εδάφους κατά τη σπορά

► Κατακρήμνιση και θερμοκρασία κατά την καλλιεργητική περίοδο

Κατά γενικό κανόνα, όταν η δοκιμή του εδάφους για Ν είναι χαμηλή, η πιθανή απόκριση των καλλιεργειών σε λιπάσματα N θα είναι υψηλή εάν το δυναμικό ανοργανοποίησης του εδάφους είναι χαμηλό και / ή η βροχόπτωση κατά την περίοδο καλλιέργειας είναι υψηλή.

Αντιστρόφως, όταν το επίπεδο του εδάφους σε Ν είναι υψηλότερο, η απόκριση των καλλιεργειών σε λιπάσματα Ν θα είναι χαμηλότερη όταν το δυναμικό ανοργανοποίησης του εδάφους είναι υψηλότερο και / ή όταν η βροχόπτωση της βροχόπτωσης είναι μικρότερη.

Οι γεωπόνοι ποικίλλουν στις προσεγγίσεις τους για τη διατύπωση συστάσεων για λιπάσματα σε διαφορετικές ζώνες διαχείρισης. Κάποιοι μπορεί να προτείνουν τη χρήση υψηλότερων ποσοστών λιπασμάτων για ζώνες διαχείρισης που είναι πιο παραγωγικές και συνιστούν λιγότερα λιπάσματα για λιγότερο παραγωγικές ζώνες διαχείρισης του εδάφους.

 

ag tech variable rate n variable rate nitrogen Main

Ωστόσο, για κάθε ζώνη διαχείρισης του εδάφους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας αριθμός εδαφικών παραγόντων. Για παράδειγμα:

Οι χαμηλότερες θέσεις τοπογραφικής κλίσης συχνά έχουν υψηλή οργανική ύλη στο έδαφος με μεγαλύτερο δυναμικό ανοργανοποίησης των θρεπτικών συστατικών. Αυτά τα εδάφη τείνουν να είναι πιο γόνιμα και κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου τα εδάφη χαμηλότερης κλίσης συχνά περιέχουν ψηλότερα επίπεδα θρεπτικών ουσιών, διαθέσιμα για τα φυτά. Συνεπώς, ανάλογα με τα επίπεδα δοκιμών του εδάφους, μπορεί να είναι λογικό να μειωθούν ελαφρώς τα ποσοστά των λιπασμάτων σε εδάφη χαμηλότερης κλίσης.

Τα εδάφη ανώτερης κλίσης θα έχουν συνήθως χαμηλότερα ποσοστά οργανικής ουσίας με χαμηλότερο δυναμικό ανοργανοποίησης, ιδιαίτερα εάν έχει εμφανιστεί διάβρωση στο παρελθόν. Αυτά τα εδάφη τείνουν να είναι λιγότερο εύφορα.

Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα εδάφη της άνω κλίσης θα έχουν συχνά χαμηλότερα επίπεδα διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών και επομένως τείνουν να παράγουν καλλιέργειες χαμηλότερης απόδοσης.

Εντούτοις, ανάλογα με τα επίπεδα δοκιμών του εδάφους, μπορεί να είναι λογικό να αυξηθούν τα ποσοστά των λιπασμάτων σε εδάφη άνω κλίσης για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και του δυναμικού απόδοσης καλλιεργειών.

Η χρήση αυτού του σχεδίου μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη γονιμότητα του εδάφους, αυξημένη οργανική ύλη στο έδαφος και βελτιωμένο δυναμικό καλλιέργειας.

Από μελέτες που έχουν διεξαχθεί, παρατηρήθηκε πως τα αζωτούχα λιπάσματα έχουν πολύ καλή απόκριση σε όλα τα επίπεδα κλίσης ενός χωραφιού.

Συχνά η απόκριση της καλλιέργειας σε λιπάσματα Ρ και S είναι μεγαλύτερη στις μεσαίες και ανώτερες θέσεις κλίσης λόγω των χαμηλότερων επιπέδων δοκιμής του εδάφους.

Η χαμηλότερη ανταπόκριση της απόδοσης σε λιπάσματα Ρ παρατηρήθηκε σε εδάφη χαμηλότερης κλίσης λόγω υψηλότερων επιπέδων διαθέσιμου P για τα φυτά.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα έχουν δείξει σαφώς ότι καθώς η αλατότητα του εδάφους αυξάνεται (που εμφανίζεται ως EC ή ηλεκτρική αγωγιμότητα σε έκθεση δοκιμών εδάφους) οι δόσεις εφαρμογής των λιπασμάτων θα πρέπει να μειωθούν ανάλογα.

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ