Πλεονεκτήματα στη λίπανση της καλλιέργειας της Ελιάς, με UTEC 46® | Farmacon

0
767

[ad_1]

Πλεονεκτήματα στη λίπανση της καλλιέργειας της Ελιάς, με UTEC 46®

Για μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Αζώτου από τα φυτά που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής, με εξάλειψη των απωλειών έκπλυσης και εξαέρωσης.

Γενικά στοιχεία για την καλλιέργεια 

Η ελιά ευδοκιμεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και προσαρμόζεται εύκολα στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας. Προτιμάει ουδέτερα ή ελαφρά αλκαλικά εδάφη (ph 7-8), αντέχει όμως και στα ελαφρά όξινα εδάφη. Το ριζικό της σύστημα εκμεταλεύεται άριστα τα θρεπτικά στοιχεία και την εδαφική υγρασία αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δένδρων στην ξηρασία και ευνοόντας την εξάπλωση της καλλιέργιας τόσο στα βαθιά, γόνιμα, αρδευόμενα, πεδινά εδάφη, όσο και στα πτωχά, αβαθή και ξηρικά εδάφη των ημιορεινών περιοχών.

Παρουσιάζει σχετικά καλή αντοχή στην αλατότητα του εδάφους ενώ σε τιμές pH κάτω από 5 και πάνω από 8 μειώνεται σημαντικά η ανάπτυξη νεοφυτευόμενων δενδρυλλίων αλλά και η καρποφορία ανεπτυγμένων δένδρων. Για να επιτευχθεί η άριστη ανάπτυξη και η μέγιστη παραγωγικότητα των δένδρων είναι απαραίτητη η προσθήκη όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων στην ιδανική ποσότητα και αναλογία.

Για την παραγωγή 60-80 κιλών καρπού ανά δένδρο απαιτείται η προσθήκη 0,8 -1,5 κιλών Αζώτου, 0,2 – 0,35 κιλών Φωσφόρου, 0,7 -1,1 κιλών Καλίου και 0,2 – 0,3 κιλών Μαγνησίου.

ENTEC olive 2018 01

Σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία 

ΆΖΩΤΟ

Το Άζωτο ασκεί καθοριστική επίδραση στην βλάστηση και την παραγωγή των δένδρων και αποτελεί το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο για την καλλιέργεια της ελιάς.

► Αυξάνει την παραγωγή μέσω της αύξησης του αριθμού και του βάρους των καρπών

► Προάγει την γρήγορη ανάπτυξη της ανοιξιάτικης βλάστησης, συμβάλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της καλλιέργειας με ξηροθερμικό κλίμα

► Προάγει την φυσιολογική ανάπτυξη των ανθέων βελτιώνοντας την καρπόδεση

► Μειώνει την παρενιαυτοφορία

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Ο Φώσφορος αν και συμμετέχει σε πλήθος φυσιολογικών λειτουργιών των δένδρων δεν αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους ξηρικούς ελαιώνες. Αντίθετα στους αρδευόμενους ελαιώνες και στις βρώσιμες ποικιλίες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην Φωσφορούχο λίπανση καθώς επηρεάζει τον αριθμό, το μέγεθος, το βάρος και την ωρίμανση των καρπών.

ΚΑΛΙΟ

Το Κάλιο είναι αναντικατάστατο στοιχείο για το ελαιόδενδρο. Η ανεπάρκειά του μειώνει άμεσα την παραγωγή και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών.

► Προάγει την συσσώρευση των προϊόντων της φωτοσύνθεσης στον καρπό

► Αυξάνει το μέγεθος και το βάρος των καρπών

► Αυξάνει την περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι

► Ρυθμίζει την απορρόφηση, τη διακίνηση και την αποθήκευση του νερού εντός του φυτού

► Αυξάνει την αντοχή του δένδρου στον παγετό, την ξηρασία, σε εχθρούς, ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΒΟΡΙΟ

Το Βόριο σχετίζεται άμεσα με την γονιμότητα του ελαιώνα και είναι το σημαντικότερο ιχνοστοιχείο στο ελαιόδεντρο. Η έλλειψή του αποτελεί την πλέον απαντώμενη τροφοπενία της ελιάς.

► Συμβάλει στη βλάστηση

► Συμβάλει στο σχηματισμό των ανθέων και την άνθιση

► Συμβάλει στη γονιμοποίηση και την καρπόδεση Σε ασβεστούχα εδάφη η προσθήκη του είναι επιβεβλημένη

UTEC logo nouvelle generation1

Πλεονεκτηματα στη λίπανση της καλλιέργειας της Ελιάς με UTEC 46®

Η επιφανειακή λίπανση με UTEC 46® καθυστερεί την υδρόλυση της Ουρίας μέχρι και 14 ημέρες. Στο διάστημα αυτό η Ουρία μετατρέπεται σταδιακά στην απαραίτητη μορφή Αζώτου για τα δέντρα χωρίς να υπάρχουν απώλειες λόγω εξαέρωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Αζώτου από τα φυτά που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής. Τέλος η εξάλειψη των απωλειών έκπλυσης και εξαέρωσης, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στις ξηροθερμικές περιοχές. Επίσης σε περιόδους ξηρασίας επιτρέπουν στον παραγωγό την πρωιμότερη εφαρμογή των λιπάνσεων για καλύτερη αξιοποίηση των λιγοστών βροχοπτώσεων και της εδαφικής υγρασίας.

DRASH

Τρόπος εφαρμογής της λίπανσης

Για την παραγωγή 60-80kg καρπού ανά δένδρο απαιτείται η προσθήκη:

EFARMOGH

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Η βασική λίπανση γίνεται κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, ώστε τα δένδρα να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα θρεπτικά στοιχεία και ειδικότερα το Άζωτο που είναι απαραίτητο για τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και την έναρξη της βλάστησης. Σε ξηρικούς ελαιώνες με τη βασική λίπανση προστίθεται σε μία δόση όλη η ποσότητα του λιπάσματος. Στους αρδευόμενους και ειδικά στους ελαιώνες βρώσιμης ελιάς προτείνεται το 1/3 του συνολικού Αζώτου και του Καλίου να εφαρμόζονται τμηματικά σε μεταγενέστερα στάδια. Συνιστάται η χρήση υψηλής ποιότητας σύνθετων NPK λιπασμάτων.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

► Στους αρδευόμενους ελαιώνες για να καλυφθούν επαρκώς οι θρεπτικές ανάγκες των καρπών, συνιστάται να γίνεται επιφανειακή Αζωτούχος λίπανση και άρδευση του ελαιώνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης (Ιουν.) Κατά την επιφανειακή λίπανση χορηγείται στην καλλιέργεια το υπόλοιπο 1/3 του απαιτούμενου Αζώτου με τη χρήση Αζωτούχων λιπασμάτων.

► Στους ελαιώνες βρώσιμης ελιάς για την αύξηση του μεγέθους, του βάρους και την ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών, συνιστάται εκτός από την Αζωτούχο λίπανση του Ιουνίου να εφαρμόζεται και όψιμη λίπανση με Άζωτο και Κάλιο κατά την περίοδο της ταχείας αύξησης των καρπών (Αυγ.).

MHNES

ΕΔΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Παρά την μεγάλη του αντοχή και προσαρμοστικότητα, το ελαιόδενδρο αντιδρά θετικά τόσο στην αρμονική και ισόρροπη θρέψη, αυξάνοντας θεαματικά τις αποδόσεις του και βελτιώνοντας την ποιότητα της παραγωγής. Τα δένδρα παρουσιάζουν αυξημένες υδατικές απαιτήσεις σε κρίσιμα στάδια της ετήσιας ανάπτυξής τους.

► Την περίοδο διαφοροποίησης των οφθαλμών (Ιαν. – Φεβ.) η επάρκεια εδαφικής υγρασίας και Αζώτου αυξάνει τον αριθμό των ανθοφόρων οφθαλμών δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για υψηλότερες αποδόσεις (συνήθως καλύπτεται από τις χειμερινές βροχές).

► Η έλλειψη νερού την περίοδο άνθισης – καρπόδεσης (Απρ. –  Μαι.) μειώνει τον αριθμό των γόνιμων ανθέων και προκαλεί πτώση των ανθέων και προκαλεί πτώση των ανθέων και των νεοσχηματιζόμενων καρπών. Σε ξηρές άνυδρες χρονιές, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, συστήνεται η έγκαιρη άρδευση πριν από την έναρξη της ανθοφορίας.

► Την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα (Ιουν. – Ιουλ.) και κατά την έναρξη αύξησης του καρπού (Αυγ.) η άρδευση των δένδρων είναι απαραίτητη, αφού ασκεί καθοριστική επίδραση στο μέγεθος του καρπού και στην ελαιογένεση.

► Το Φθινόπωρο (Σεπ. – Οκτ.) η ικανοποιητική άδρευση προάγει την παραγωγή λαδιού και το μέγεθος του καρπού. Έλλειψη νερού σε αυτό το στάδιο, έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση των καρπών, μειωμένη παραγωγή αλλά και ποιοτική υποβάθμιση του λαδιού.

UTEC 46 LOGO


 Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, επισκεφθείτε το επίσημο site της EUROCHEM 

Horizontal full transparent 1

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ