Διορθώσεις Επιλεξιμότητας και Αρση Επικάλυψης Μέχρι Τέλος Οκτωβρίου | Agravia

0
423

Διορθώσεις Επιλεξιμότητας και Αρση Επικάλυψης Μέχρι Τέλος Οκτωβρίου

Ενστάσεις παραγωγών με κωδικούς 54101 και 53101, με εγκύκλιο Βάρρα. Μετά και το πέρας των εµπρόθεσµων τροποποιήσεων επί των φετινών δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν περιθώριο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου προκειµένου να προχωρήσουν σε αιτήµατα επιλεξιµότητας, άρσης επικάλυψης και ένταξης σε περιφέρεια.

Κατόπιν, σύµφωνα µε εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των παραπάνω αιτηµάτων, οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήµατος και προχωρούν σε ολική ή µερική έγκριση ή απόρριψη του µέχρι τις 31/01/2021. Πιο αναλυτικά:

Ι. Αιτήµατα Επιλεξιµότητας:

∆υνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεµάχια που εµπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ αποµείωσης) είναι µικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 23-7-2020.

Η ένσταση επιλεξιµότητας πρέπει να περιλαµβάνει ότι αφορά «Ένσταση Επιλεξιµότητας», το ΑΦΜ του παραγωγού και το α/α αγροτεµαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή επιλεξιµότητάς του.

ΙΙ. Αιτήµατα Άρσης Επικάλυψης:

Αιτήµατα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται µεταβολή της δηλούµενης γεωµετρίας των αγροτεµαχίων.

Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα:
1. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα ενταγµένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87
2. Οριστικός τίτλος Κτηµατολογίου µε το απαραίτητο απόσπασµα χάρτη
3. Τυχόν διαγράµµατα αναδασµών µε τους απαραίτητους πίνακες
4. Ε9, τυχόν συµβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την θέση του αγροτεµαχίου.

ΙΙΙ. Αιτήµατα ένταξης σε περιφέρεια:

Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόµενα στο ΟΣ∆Ε αγροτεµάχια, που εµπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς µε µηδενική περιφέρεια αγρονοµικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013.

Πηγή: agronews.gr

The post Διορθώσεις Επιλεξιμότητας και Αρση Επικάλυψης Μέχρι Τέλος Οκτωβρίου appeared first on Agravia.

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ